Wet goed verhuurderschap in werking op 1 juli 2023: Wat verhuurders moeten weten

Door
Daniel
Gepubliceerd op
12/7/2023
wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking, waarmee de wetgever verhuurders die ongewenst verhuurgedrag vertonen wil aanpakken. Deze wet stelt concrete regels vast waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden om goed verhuurderschap te waarborgen. In dit artikel bespreken we de regels van deze wet en wat deze betekenen voor verhuurders.

Regels van goed verhuurderschap

Onder goed verhuurderschap vallen onder andere het niet discrimineren, niet intimideren, maximaal 2 maanden kale huur als waarborgsom eisen, de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen, en de huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten. Daarnaast moeten verhuurders een schriftelijk beleid opstellen en uitvoeren om woondiscriminatie tegen te gaan.

Maatregelen tegen discriminatie

Verhuurders moeten zorgen voor een heldere en transparante selectieprocedure met objectieve selectiecriteria en een motivering van de gekozen huurder. Bovendien moeten ze een schriftelijk vastgelegde werkwijze hebben om woondiscriminatie te voorkomen en hun medewerkers hiervan op de hoogte stellen. Ook gelden deze regels voor verhuurbemiddelaars.

{{cta-component}}

Beperkingen op waarborgsom

Met de Wet goed verhuurderschap worden beperkingen ingevoerd voor de waarborgsom in huurcontracten. De hoogte van de waarborgsom wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huur en mag alleen worden verrekend met een openstaande huurschuld, onbetaalde servicekosten of door de huurder veroorzaakte schade aan de woning. De verhuurder moet binnen 14 dagen (bij geen verrekening) of 30 dagen (bij verrekening) een gedetailleerde schriftelijke opgave doen van de verrekende bedragen.

Sancties en handhaving

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen, evenals een bestuurlijke boete van maximaal €90.000. Ze kunnen ook de verhuurvergunning intrekken of in geval van herhaalde overtredingen het pand in beheer nemen. Een boetebesluit of inbeheerneming wordt openbaar gemaakt.

Inwerkingtreding en overgangstermijn

De wet treedt waarschijnlijk in werking op 1 juli 2023 en geldt voor nieuwe huurovereenkomsten. Voor informatieplicht jegens huurders in eerder afgesloten huurovereenkomsten geldt een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding van de wet. Voor verhuur aan arbeidsmigranten (en expats) geldt een kortere termijn. Als de gemeente

Meer weten over beleggen met Dwello?
Bekijk direct het laatste aanbod
Leer meer over hoe Dwello werkt
Besloten en kosteloos verkopen met Dwello
Direct inzicht in de business case
Besloten verkoop
Meer dan 4000 beleggers

Academy artikelen uit dezelfde reeks