Algemene en Aanvullende Gebruikersvoorwaarden Dwello

Laatst geüpdatet: Juni 2023

Welkom bij Dwello! Dit zijn de algemene en aanvullende gebruikersvoorwaarden (samen: de Gebruikersvoorwaarden) van Dwello Technologies B.V., (hierna: Dwello, wij of ons). Dwello is een platform waar verhuurde woningen volledig digitaal kunnen worden gekocht en verkocht. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn belangrijk, dus neem alsjeblieft een moment om dit document zorgvuldig door te lezen.

A. Algemene Gebruikersvoorwaarden

1. Wie zijn wij en wat bieden wij aan?

1.1 Wij zijn Dwello en wij bieden de volgende Diensten aan:

1.1.1 Wij bieden een digitaal Platform aan waar een aanbod van (al dan niet verhuurde) onroerende zaken in Nederland (Beleggingsobject(en)) wordt samenbracht. Het Platform is te bereiken via: https://www.dwello.nl/ (de Website).

1.1.2 Wij bieden de mogelijkheid om via het Platform een Beleggingsobject direct van de eigenaar te kopen, waarbij mogelijk de lopende huurcontracten worden overgenomen. Een persoon/entiteit die een Beleggingsobject via ons koopt of een bod doet op een Beleggingsobject wordt hierna aangeduid als een Koper. Na acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden komt er tussen Dwello en de Koper een bemiddelingsovereenkomst in de zin van art. 7:425 Burgerlijk Wetboek tot stand. Dwello werkt ten behoeve van de Koper en aanvaardt geen opdrachten van Verkopers. Alle werkzaamheden die Dwello verricht zijn er op gericht het aanbod voor de Koper op het Platform in stand te houden en te vergroten.

1.1.3 Wij bieden daarnaast de mogelijkheid om via het Platform gratis een Beleggingsobject te verkopen. Een persoon/entiteit die een Beleggingsobject via ons verkoopt wordt hierna aangeduid als een Verkoper.

1.1.4 Kopers, Verkopers en (voor zover Kopers en/of Verkopers rechtspersonen zijn) de natuurlijk personen die Kopers/Verkopers vertegenwoordigen worden hierna ook aangeduid als Gebruiker(s).

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden in dit Deel A vormen samen met onze Privacy Policy een wettelijke en bindende Overeenkomst tussen iedere Gebruiker (persoonlijk, namens een rechtspersoon of vennootschap of anderszins) en Dwello en de aan haar gelieerde ondernemingen, websites (met inbegrip van de Website), applicaties en andere hulpmiddelen betreffende de toegang en het gebruik het Platform en de Website alsmede enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarbij verband houdt of verbonden is.

2.2 Daarnaast zijn er op Kopers en Verkopers, respectievelijk, Aanvullende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. De Aanvullende Gebruikersvoorwaarden ten aanzien van de Koper staan in Deel B en de Aanvullende Gebruikersvoorwaarden ten aanzien van de Verkoper staan in Deel C en maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.3 Het gebruik en de beschikbaarheid van de Diensten is afhankelijk van de naleving en aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker. Dwello kan en mag deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen, conform artikel 17.3. De meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden is altijd van toepassing op de relatie tussen Dwello en de Gebruiker.

3. Toegang tot het platform

3.1 Om toegang tot het Platform te krijgen en gebruik te maken van de Diensten, moet de Gebruiker een inwoner van Nederland zijn, ten minste 18 jaar oud en bevoegd en handelingsbekwaam zijn om een Account aan te maken (zoals hieronder gedefinieerd). De Gebruiker mag het Platform niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dwello, indien Dwello het account van de betreffende Gebruiker heeft beëindigd of het de Gebruiker heeft verboden het Platform te gebruiken.

4. Account

4.1 Om gebruik te maken de Diensten moet een Gebruiker zich registreren en een Account aanmaken. Om een Account aan te maken, dient de Gebruiker (onder andere) een e-mailadres op te geven en een sterk wachtwoord te kiezen. Het e-mailadres en het gekozen wachtwoord vormen samen de Inloggegevens.

4.2 Op eerste verzoek van Dwello verstrekt de Gebruiker alle gegevens die Dwello nuttig of nodig acht voor het uitvoeren van eventuele know-your-customer regels en regels ter voorkoming van witwassen of de financiering van terrorisme, al dan niet op grond van de Wwft of anderszins.  

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Inloggegevens en het voorkomen van het gebruik van het Account door onbevoegden. De Gebruiker voorkomt onbevoegd gebruik en zorgt ervoor dat zijn/haar Account niet wordt gebruikt door een derde partij of door anderen die niet bevoegd zijn om de Gebruiker te vertegenwoordigen. Indien de Gebruiker vermoedt dat de beveiliging van zijn/haar Account is geschonden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk te melden aan support@dwello.nl.

4.4 De Gebruiker zal alleen juiste en volledige informatie verstrekken bij het aanmaken van een Account. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn/haar Account en Dwello kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

4.5 Indien een rechtspersoon een Account wenst aan te maken, garandeert de natuurlijke persoon die het Account namens deze rechtspersoon opent, dat deze de wettelijke bevoegdheid en macht heeft om:

(a) namens de specifieke rechtspersoon op te treden en deze te vertegenwoordigen;

(b) over te gaan tot de registratie en gebruik te maken van de Diensten namens de rechtspersoon;

(c) deze Gebruikersvoorwaarden en alle andere beleidslijnen en richtlijnen te aanvaarden.

4.6 De Gebruiker kan verzoeken om zijn/haar Account te annuleren/beëindigen door contact op te nemen met Dwello. Het is mogelijk dat Dwello bepaalde informatie dient te bewaren zoals vereist door de wet of zoals noodzakelijk voor haar zakelijke doeleinden. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

4.7 Dwello kan om gewichtige redenen of wanneer een Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden, Accounts van Gebruikers opschorten, blokkeren of verwijderen. De Gebruiker heeft geen recht op enige schadevergoeding door Dwello in verband met de opschorting, blokkering, of verwijdering van het Account door Dwello.

4.8 Iedere Gebruiker kan slechts één (1) Account aanmaken. Indien, om welke reden dan ook, zijn/haar Account wordt geblokkeerd of verwijderd, is de Gebruiker niet langer gerechtigd het Platform of de Diensten op enigerlei wijze te gebruiken (hetzij via dat Account, een ander Account of zonder een Account).

4.9 De Gebruiker dient te allen tijde te handelen in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Dwello met betrekking tot het gebruik van het Platform.

4.10 Dwello is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account niet langer beschikbaar te stellen op het Platform, om een Account niet toe te kennen, of om aanvullende informatie en/of toezeggingen van de Gebruiker te verlangen voor het toekennen van een Account.

5. Gebruik van het platform

5.1 De Gebruiker moet zich opstellen in lijn met wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden.

5.2 De Gebruiker mag geen informatie plaatsen en/of handelingen verrichten die in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden en/of wettelijke bepalingen of onrechtmatig zijn. Daarnaast zal de Gebruiker geen inbreuk maken op-, of op een andere manier in strijd handelen met, intellectuele eigendomsrechten van Dwello, andere Gebruikers of derden.

5.3 De Gebruiker mag andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Dwello. Het is voor de Gebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat zij Dwello of andere gebruikers daarmee hindert of (in)directe schade toebrengt.

5.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om informatie op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Daarnaast is het ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

5.5 Indien de Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Dwello zich, naar haar vrije oordeel, het recht voor om maatregelen te treffen. Dwello kan er onder meer voor kiezen het Account van de Gebruiker te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.

5.6 De Gebruiker vrijwaart Dwello voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig gebruik van de Diensten door Gebruiker dat in strijd is met deze bepalingen of de toepasselijke wetgeving, of op enige andere wijze onwettig is.

6. Beschikbaarheid en onderhoud van het platform

6.1 Dwello biedt de Diensten aan ‘as is’. Dwello zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten ter beschikking te stellen aan de Gebruiker. Dwello garandeert niet dat de Diensten te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn, noch doet zij andere toezeggingen of garanties tenzij uitdrukkelijk in deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen.

6.2 Bij calamiteiten kan het voorkomen dat de Diensten niet of niet volledig functioneren. Het niet of niet volledig functioneren van de Diensten door een oorzaak die Dwello niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers en storingen), levert overmacht op. Dwello kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

6.3 Dwello garandeert niet dat de Diensten vrij zijn van fouten of gebreken. Dwello behoudt zich het recht voor om:

6.3.1 de Diensten (tijdelijk) te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan of indien Dwello reden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt; en

6.3.2 onderdelen van de Diensten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.4 Dwello zal de Gebruiker zo goed mogelijk informeren over toekomstige werkzaamheden aan de Diensten.

6.5 Dwello behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van derden om de Diensten ter beschikking te stellen.

6.6 Dwello is onafhankelijk in de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de Diensten en heeft een zekere mate van vrijheid in het realiseren en ter beschikking stellen van de Diensten.

6.7 Dwello zal zich inspannen om de Diensten technisch up-to-date te houden. Dwello kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). Dwello is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Diensten niet ten goede komt of niet in het belang is van de Gebruiker.

7. Content op het platform

7.1 Content die is toegevoegd, gecreëerd, geüpload, ingediend, gedistribueerd, geplaatst of anderszins verkregen door Gebruikers via het Platform, inclusief content die is toegevoegd aan het Platform doordat Gebruikers hun Accounts koppelen aan websites en diensten van derden, wordt collectief aangeduid als User Generated Content.

7.2 Het Platform bevat content die bestaat uit zowel User Generated Content als content die is geüpload door Dwello (gezamenlijk aangeduid als de Content).

7.3 Wanneer de Gebruiker User Generated Content creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert de Gebruiker hierbij dat de User Generated Content:

7.3.1 is gemaakt door en eigendom is van de Gebruiker of dat de Gebruiker beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijlatingen;

7.3.2 geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, merkrecht of handelsmerk van een derde partij;

7.3.3 geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijkheden bevat of anderszins onwettig materiaal is dat een inbreuk op de privacy maakt; en/of

7.3.4 anderszins niet in strijd is met, of linkt naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

8. Ingrijpen op het platform

8.1 Dwello monitort, screent en/of bewerkt de User Generated Content op het Platform niet actief, maar behoudt zich het recht voor om enige User Generated Content geplaatst op het Platform naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te bewerken indien Dwello hiertoe reden heeft, hetgeen in ieder geval het geval zal zijn wanneer de Gebruiker de voorwaarden uit artikel 5 en/of 7 van deze Gebruikersvoorwaarden schendt.

8.2 Indien de Gebruiker van mening is dat enige op het Platform geplaatste User Generated Content inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen, in het bijzonder in het geval van duidelijk illegale content (bijv. lasterlijk, denigrerend of inbreuk makend op zijn intellectuele eigendomsrechten), zal de Gebruiker Dwello hiervan op de hoogte stellen door een Notice-and-Take-Down verzoek te sturen naar support@dwello.nl. In een dergelijk geval dient de Gebruiker Dwello te voorzien van alle informatie die nodig is om Dwello in staat te stellen de betreffende User Generated Content te identificeren en indien nodig verdere acties te ondernemen, zoals:

  • Naam en andere beschikbare informatie van de Gebruiker die de Content heeft geüpload;
  • Beschrijving van de content in kwestie en de exacte locatie; en
  • De redenen waarom de Content verwijderd dient te worden, inclusief de juridische en feitelijke grondslag.

8.3 Dwello heeft het recht om User Generated Content te verwijderen en/of te blokkeren zonder opgaaf van reden naar aanleiding van een Notice-and-Take-Down verzoek dat zij ontvangt.

9. Inhoud en links van derden

9.1 Het Platform of de Website kan inhoud bevatten waarin links naar andere websites, diensten of bronnen op het internet zijn opgenomen. De Gebruiker betreedt de websites van derden op eigen risico. Deze andere websites vallen niet onder controle van Dwello. De Gebruiker erkent dat Dwello niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, legaliteit, geschiktheid, of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Dwello noch enige associatie met de beheerders ervan.

9.2 De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Dwello niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke website of bron van derden.

10. Duur en opzegging

10.1 De Overeenkomst heeft een duur voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat de Gebruiker een Account aanmaakt.

10.2 De Overeenkomst kan door Gebruikers op elk moment en zonder opzegtermijn worden opgezegd door middel van verwijdering van het Account. Dwello kan de Overeenkomst op elk moment en zonder opgave van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.3 Dwello kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker 12 maanden niet heeft ingelogd. Dwello zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het betreffende Account gekoppeld is.

10.4 Indien de Gebruiker het Account opheft, kan (een deel van) de informatie onmiddellijk (of op enig moment in de toekomst) onherroepelijk worden verwijderd. Dwello adviseert een kopie te maken van datgene dat Gebruiker van belang acht om te bewaren alvorens een Account op te heffen.

11. Bieden op beleggingsobjecten

11.1 Het Platform maakt gebruik van een biedingsysteem voor Beleggingsobjecten. Na het aanmaken van een Account kan een Koper bieden op één of meer Beleggingsobjecten die op het Platform van Dwello zijn geplaatst. Dwello kan de voorwaarden waaronder een bieding kan worden gedaan dan wel de voorwaarden waaraan een bieding moet voldoen nader uitwerken op het Platform per Beleggingsobject.

11.2 Verkoper kunnen Kopers de mogelijkheid geven om het Beleggingsobject voorafgaand aan het uitbrengen van een bod te bezichtigen en te inspecteren. Dwello kan het maken van afspraken faciliteren. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico.

11.3 Ieder bod van een Koper die kwalificeert als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke koopovereenkomst door de Verkoper en de desbetreffende Koper die een natuurlijk persoon is, rechtsgeldig is ondertekend. In alle andere gevallen is het bod onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. De koopovereenkomst tussen de Verkoper en Koper komt tot stand zodra de Verkoper het bod heeft aanvaard.

11.4 De Verkoper heeft de volgende mogelijkheden wanneer er een bod wordt gedaan om zijn Beleggingsobject:

  • De bieding afwijzen;
  • Een tegenvoorstel doen;
  • De bieding accepteren.

11.5 Indien de Verkoper een bod heeft aanvaard, wordt het biedproces beëindigd. De Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De Koper zal zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld of de Verkoper het bod van de Koper al dan niet heeft geaccepteerd. Voorts zal tussen de Koper en Verkoper zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst worden opgesteld.

11.6 Dwello is geen partij bij de koopovereenkomst, maar bemiddelt in opdracht van de Koper bij de totstandkoming daarvan. Dwello spant er zich in om de concept-koopovereenkomst uiterlijk tijdens de Biedingstermijn op het Platform ter beschikking te stellen.

12. De koopovereenkomst

12.1 Dwello draagt er zorg voor dat indien er een bod geaccepteerd is, zo spoedig mogelijk de koopovereenkomst wordt klaargezet.  

12.2 Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd (indien van toepassing) is de koopovereenkomst onvoorwaardelijk. De notaris verbonden aan Dwello zal vervolgens zorgdragen voor de geldige levering van het Beleggingsobject aan de Koper.

12.3 Dwello is geen partij bij de koopovereenkomst, maar bemiddelt bij de totstandkoming van de koopovereenkomst in opdracht van de Koper.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht is Dwello niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van de Diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Dwello.

13.2 Ten aanzien van Gebruikers die consumenten zijn sluit Dwello aansprakelijkheid uit voor zover dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

13.3 Indien Dwello om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Dwello beperkt tot maximaal EUR 500.

13.4 De gegevens op de Website zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Bij onduidelijkheid over de op de Website verstrekte informatie moet de Gebruiker zich wenden tot Dwello. Dwello garandeert, ondanks de door haar bij het samenstelling van de op haar Website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet.

13.5 Dwello sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website van Dwello zoals (i) de juistheid van de op de Website gegeven informatie, (ii) het ontbreken van informatie, (iii) de actualiteit van informatie, (iv) gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze Website en (v) deelname aan het biedproces, waaronder het incorrect, niet of niet tijdig uitvoeren van een bod.

13.6 Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht is voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding vereist dat de Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Dwello meldt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.  

13.7 Dwello is niet aansprakelijk voor:

13.7.1 het handelen of nalaten van de Gebruiker of andere Gebruikers of derden;

13.7.2 situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;

13.7.3 eventuele schade die ontstaat doordat Dwello uitgaat van onjuiste of onvolledige informatie van de Gebruiker;

13.7.4 eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Diensten; en/of

13.7.5 het niet voldoen door Dwello aan de verplichtingen in deze Gebruikersvoorwaarden, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Dwello (bijvoorbeeld een netwerkstoring).

13.8 De Gebruiker gaat ermee akkoord Dwello te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van eventuele claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten en/of het Platform, schending van de Gebruikersvoorwaarden of de inbreuk of schending door Gebruikers van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enige persoon of entiteit.

13.9 Dwello behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door de Gebruiker op zich te nemen, in welk geval de Gebruiker Dwello zal helpen en samenwerken bij het doen gelden van elke beschikbare verdediging.

14. Verwerking persoonsgegevens

14.1 Dwello verwerkt persoonsgegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy en cookiestatement.

15. Intellectuele eigendom

15.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het Platform, de Website en de door Dwello vervaardigde documentatie, komen uitsluitend toe aan Dwello. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

15.2 Dwello verleent haar Gebruikers hierbij een persoonlijk en niet-exclusief gebruiksrecht voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Diensten, met inachtneming van de voorwaarden van deze Gebruikersvoorwaarden. Het gebruiksrecht dat aan de Gebruikers wordt verleend, is niet overdraagbaar.

16. Geheimhouding

16.1 De Gebruiker zal Dwello’s vertrouwelijke informatie geheimhouden, tenzij enig wettelijk voorschrift de Gebruiker tot mededeling verplicht. Dit zijn alle gegevens die niet openbaar zijn en alle gegevens die (voortvloeiend uit hun aard) een vertrouwelijk karakter hebben of die door Dwello en/of de Gebruiker expliciet als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

16.2 De Gebruiker zal de informatie niet op een andere manier gebruiken dan noodzakelijk is voor het gebruik van het Platform/de Diensten door de Gebruiker dan wel het aanbieden van de Diensten door Dwello.

17. Overige bepalingen

17.1 Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden aan. Dwello zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, door een bepaling die daar economisch het dichtste bij zit.  

17.2 Dwello kan alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden overdragen, ook in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of aandelen, of van rechtswege. Dit artikel geldt niet indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

17.3 Dwello mag de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Dwello zal de Gebruiker hierover informeren binnen één maand indien de Gebruikersvoorwaarden op significante wijze worden gewijzigd via het Platform en/of via e-mail. Indien de Gebruiker ook na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van de Diensten, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

17.4 Indien Dwello nalaat enig recht of naleving van bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden af te dwingen, kan dit niet worden opgevat als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker af te dwingen.

17.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Dwello wordt geacht juist te zijn, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

17.6 Dwello is geen agent of makelaar. Dwello screent geen objecten of advertenties en biedt geen garantie dan wel advies met betrekking tot de kwaliteit van de Beleggingsobjecten, Verkopers of Kopers.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Deze Gebruikersvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Deze Gebruikersvoorwaarden beperken echter niet de rechten die de Gebruiker uit hoofde van wetgeving inzake consumentenbescherming heeft onder dwingend recht van het land waarin de Gebruiker woonachtig is, indien dit een ander land is dan Nederland.

18.2 In geval van een geschil tussen Dwello en de Gebruiker zullen partijen proberen het geschil gezamenlijk op te lossen. Als de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waar Dwello gevestigd is. Indien de Gebruiker als consument kwalificeert, heeft deze het recht om, gedurende een maand nadat Dwello een beroep heeft gedaan op deze bepaling, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

19. Vragen opmerkingen en suggesties

19.1 Dwello streeft ernaar haar Gebruikers een optimale service te bieden. Indien de Gebruiker een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan de Gebruiker contact opnemen met Dwello via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website.

T: +31 (0)10 307 68 48

E: info@dwello.nl

B. Aanvullende Voorwaarden voor de Koper

20. Bemiddeling en courtage

20.1 De Koper geeft Dwello de opdracht om te bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst ter zake van een Beleggingsobject tussen de Koper en de Verkoper.

20.2 De Koper verplicht zich tot het betalen van een Courtage aan Dwello bij een koop. Wanneer er tussen de Koper en Verkoper een koopovereenkomst tot stand komt, is Dwello gerechtigd een Courtage van 1% van de koopsom (excl. BTW) in rekening bij de Koper te brengen met een minimum van € 3.000,- (excl. BTW). De Courtage wordt verschuldigd bij de eigendomsoverdracht van het Beleggingsobject.

20.3 De Courtage is 1% van de koopsom exclusief kosten koper met een minimum van € 3.000,- te vermeerderen met BTW. Dit betekent dat er over bijkomende kosten (waaronder begrepen kosten koper en overige kosten die niet onder kosten koper vallen) geen Courtage wordt berekend. De Courtage zal feitelijk worden voldaan door de Koper en zal bij de eindafrekening bij de notaris door de Koper aan Dwello worden voldaan.

21. Overige verplichtingen van de koper

21.1 De Koper zal al het nodige doen om de koop te effectueren.

21.2 De Koper zal alle informatie aan Dwello verstrekken die nodig is om de opdracht deugdelijk uit te voeren.

21.3 Indien de Koper een beroep doet op het ontbindingsrecht in de zin van artikel 7:2 lid 2 BW, dient zij/hij dat onverwijld aan Dwello en de Verkoper te melden via het Platform.

21.4 De koopsom en de kosten koper dienen voor de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.

21.5 De Koper erkent dat de aankoop van onroerende zaken financiële risico’s met zich brengt, waaronder bijvoorbeeld het verlies van ingelegde financiële middelen. De Koper is zelf verantwoordelijk voor een gepast onderzoek naar het Beleggingsobject, voor wat betreft in ieder geval de fysieke toestand van het Beleggingsobject en de bijbehorende administratie. De Koper garandeert dat zij/hij een dergelijk gepast onderzoek zal uitvoeren. De Koper zal in voldoende mate advies inwinnen omtrent haar/zijn financiële situatie en zich er van verzekeren dat zij/hij kan beschikken over voldoende financiering voor de koop van het Beleggingsobject en onderzoeken of zij/hij de investering kan dragen. Dwello geeft geen financieel advies.

22. Gebondenheid bieding

22.1 Ieder bod van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke koopovereenkomst door de Verkoper en de Koper die een natuurlijk persoon is, rechtsgeldig is ondertekend.

22.2 Een bod van iedere andere Gebruiker is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

23. Bedenktijd

23.1 Een Koper die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft na het ondertekenen van de koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd van drie [3] dagen.

23.2 De Koper die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan de opdracht zonder opgaaf van reden binnen de bedenktijd van drie [3] dagen ontbinden door hierover Dwello via het Platform schriftelijk te informeren.

 

C. Aanvullende Voorwaarden voor de Verkoper

24. Totstandkoming van de advertentie overeenkomst

24.1 Tussen Dwello en de Verkoper komt na acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden een Advertentieovereenkomst tot stand uit hoofde waarvan de Verkoper via een Advertentie een Beleggingsobject op het Platform kan adverteren en uiteindelijk kan verkopen.

24.2 Het adverteren en verkopen van een Beleggingsobject via Dwello is voor de Verkoper in principe kostenvrij, behoudens de uitzonderingen zoals die zijn omschreven in artikel 27.

25. Gereedmaking voor de listing

25.1 Indien de Verkoper zijn Beleggingsobject via Dwello wenst te verkopen, dient de Verkoper alle relevante verkoopinformatie van het betreffende Beleggingsobject op de Website van Dwello in te voeren.

25.2 Na acceptatie van de Gebruikersvoorwaarden zal Dwello een controle ten aanzien van de verstrekte informatie uitvoeren.

25.3 Indien het Beleggingsobject geschikt is om op Dwello te adverteren, zal Dwello namens de Verkoper de volgende opdrachten uitzetten bij de aan Dwello verbonden partijen en partners:

25.3.1 het maken van foto’s;

25.3.2 het maken van de plattegronden en de inmeting;

25.3.3 het laten doen van een bouwkundige inspectie;

25.3.4 de notaris opdracht geven voor het opstellen van een concept-koopovereenkomst.

25.4 Indien de Verkoper is gevalideerd, de concept-koopovereenkomst akkoord is bevonden en er foto’s en plattegronden zijn gemaakt, wordt het Beleggingsobject op het Platform van Dwello geadverteerd en is het mogelijk voor (potentiële) Kopers om biedingen te doen.

26. Verplichtingen van de verkoper

26.1 De Verkoper heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers en Dwello te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van het te verkopen Beleggingsobject. De Verkoper is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de Verkoper beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de Koper over het Beleggingsobject van belang is. De Verkoper realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de Koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.

26.2 De Verkoper vrijwaart Dwello zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Dwello geleden of te lijden schade.

27. Exclusiviteit

27.1 Omdat Dwello haar diensten kosteloos aan de Verkoper aanbiedt, is de Verkoper verplicht het Beleggingsobject minstens 6 [zes] weken na acceptatie van het Beleggingsobject door Dwello exclusief op de Website van Dwello aan te bieden (dit is de Exclusiviteitsperiode). De Exclusiviteitsperiode start 24 uur nadat de Verkoper akkoord is met publicatie van het Beleggingsobject op de Website. Gedurende de Exclusiviteitsperiode is het niet toegestaan het betreffende Beleggingsobject via een andere website dan de Website, een ander medium, een makelaar, of een andere derde partij aan te bieden.

27.2 Indien het Beleggingsobject tijdens de Exclusiviteitsperiode door de Verkoper wordt verwijderd zonder dat er een verkoop tot stand komt en/of (tevens) op een andere website dan de Website, of een ander medium, via een makelaar, of een andere derde partij wordt aangeboden, is de Verkoper zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 500,- aan Dwello verschuldigd. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Dwello om aanvullende schadevergoeding te verhalen op Verkoper voor geleden schade.

28. Inhoud van de advertentie

28.1 De Verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertentie en draagt zorg voor de juistheid van de inhoud van de Advertentie.

28.2 De Advertentie mag geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of deze Gebruikersvoorwaarden. Ook mag de Advertentie niet in strijd met de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

28.3 Dwello behoudt zich het recht voor de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Verkoper recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.

28.4 Dwello heeft het recht om een Advertentie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Verkoper.

28.5 De Verkoper dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers.

29. Goedkeuring opdrachtovereenkomst met koper

29.1 De Verkoper erkent en begrijpt dat Dwello werkt in opdracht van de Koper. Hierbij accepteert de Verkoper dan ook uitdrukkelijk dat slechts de Koper als Opdrachtgever van Dwello wordt aangemerkt.

29.2 Indien de Verkoper op grond van artikel 27.2 enig bedrag aan Dwello verschuldigd raakt, is dat slechts ter vergoeding van de tevergeefs gemaakte kosten door Dwello en in het belang van de Koper.